NÜFUS HAREKETLERİ(Göçler) Ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlerle insanların ya da toplulukların yer değiştirme hareketine göç denir. • Göçlerin en önemli nedeni ekonomik koşullardır. • Göçlere sosyal ve siyasi olaylarda etkili olmaktadır. Örneğin savaşlar, iç karışıklıklar, ihtilaller ve sınır değişiklikleri gibi. • Doğal olaylar da göçlere neden olabilmektedir, Aşırı kuraklık, erozyon, deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetler insanların zorunlu olarak başka alanlara göç etmesine neden olur. Göçler iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.   1. İÇ GÖÇLER Ülkelerin sınırları içinde oluşan yer değiştirme hareketidir. UYARI: İç göçler sonunda ülkenin nüfusunda bir değişim olmaz. Bu durum, göçü alan bölge ya da kentin nüfusu ile göçü veren bölge ya da kentin nüfusunda değişiklik oluşturur.   iç göçler sürekli ve geçici (mevsimlik) olmak üzere ikiye ayrılır.   a) Sürekli Göçler: Gidilen yerde sürekli kalmak amacıyla yapılan göç hareketidir. Bu durum Türkiye için önemlidir. Çünkü iç göçlerin çoğunluğu bu türdendir. Bu göçlerin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan oluşturacağı sonuçlar da kalıcı olmaktadır. • İç göç hareketi genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. • En çok göç alan bölgeler Marmara ve Ege, en çok göç veren bölgeler Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleridir. Erkek nüfus, kadın nüfusundan daha fazla göç etmektedir. İç Göçlerin Meydana Gelmesindeki Etkenler: (İtici Etkenler) • Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması • Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması, (Bu durum bireylere düşen toprak miktarını azaltarak geçim sıkıntısı oluşturmaktadır.) Kırsal kesimde doğum oranının yüksek olması • Kırsal kesimde iş olanaklarının sınırlı olması • Erozyon nedeniyle toprağın veriminin azalması • Eğitim sağlık ve sosyal hizmetlerin yetersiz olması e Arazi kamulaştırma çalışmaları. Örneğin, baraj yapımı nedeniyle kamulaştırma sonucu, arazi sahiplerinin başka yerlere gitmek zorunda kalmaları • Sosyal sorunlar (kız kaçırma, kan davası vb.) • Doğal afetler (heyelan, deprem, sel vb. olayları) (Çekici etkenler) • Kentlerde sanayinin gelişmiş olması nedeniyle iş bulma olanağının fazla olması • Kentlerde işçi ücretlerinin kırsal kesimden fazla olması • Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması • Kentlerde eğlence ve diğer sosyal yaşam koşullarının gelişmiş olması           İç Göçlerin Sonuçları • Nüfus dağılışında dengesizlik görülür. • Ülkenin nüfus artış hızı düşer. • Yatırımlar dengesiz dağılır. • Kent nüfusunda aşırı artış olur. • Kentlerde nüfusun hızla artması işsizliğe neden olur. • Düzensiz kentleşme görülür. • Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. • Sanayi tesisleri ve mezarlıklar kent içinde kalır. • Kentlerde, alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, kanalizasyon) yetersizlik görülür. • Kentlerde çevre kirliliğinde artış olur. • Kentlerde sosyal sorunlar ortaya çıkar (kültür çatışması, hırsızlık, cinayetler vb) • Kırsal kesimde tarım alanları boş kalır, tarım ve hayvancılık faaliyetleri geriler. İç Göçü Önlemek İçin Yapılması Gerekenler: • Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek Tarımda sulama olanaklarını arttırmak    • Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek • Kırsal kesimde eğitim ve sağlık koşullarını geliştirmek     b. Mevsimlik Göçler: Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen yer değiştirme hareketidir. Bunlar, tarım, hayvancılık, inşaat, eğitim, iş takibi ve tatil nedeniyle yapılan göçlerdir. •Tarım: Tarım işçilerinin, yılın belirli dönemlerinde yer değiştirme hareketidir. Pamuk hasadı için Çukurova ya yapılan göçler, fındık için Doğu Karadeniz’e yaz aylarında yapılan göçler buna örnektir. • Hayvancılık: Hayvanların yaz aylarında otlatmak için yapılan yaylacılık etkinlikleri de mevsimlik göçerdendir. • İnşaat: Kırsal kesimden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere, inşaat işlerinde çalışmak amacıyla yapılan göçlerdir. • Eğitim: Üniversite, lise ve dengi okullarda öğrenim görmek amacıyla, bu okulların bulunduğu kentlere yapılan göç hareketidir.  •İş takibi: Mal almak, ürün pazarlamak, kamu kuruluşlarıyla ilgili işlerin yapılması amacıyla yapılan göç hareketidir. • Tatil: Tatil amacıyla büyük kentlerden, turistik yerlere dinlenmek amacıyla yapılan göç hareketidir.   2. DIŞ GÖÇLER Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.    Dış göçlerin nedenleri: •Ekonomik nedenler • Savaşlar •Siyasi baskılar • Mübadele (antlaşmalarla uygulanan nüfus değişimleri) • İç karışıklıklar • Beyin göçü (yetişmiş elemanların ekonomik nedenlerle göç hareketi) • Doğal afetler     Türkiye’den Dış Ülkelere Olan Göçler • Dış ülkelere yapılan göçler en fazla 1960-1975 yılları arasında meydana gelmiştir.   Giden işçi sayıları:1961-1964=109,205   1965-1969=241,056 1970-1974=459,321  1975-1979=76,653  1980-1986=317,847kişi  • 1998 kayıtlarına göre yurt dışına giden vatandaşlarımız, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerini tercih etmişlerdir.
Dış Göçlerin Olumlu ve Olumsuz Tarafları:
• Türkiye’ye giren, işçi dövizi artar.
• Vatandaşlarımızın bir bölümü Türkiye’ye yatırım yaparak, yeni iş alanlarının doğmasına neden olur.
•Gidilen ülkede Türk kültürünün tanıtılması, dolayısıyla turizmin gelişmesi sağlanır.
• Dış göçün en olumsuz yanı beyin göçüdür. Çünkü yetişmiş ve yetenekli insanların dış ülkelere göç etmesi, ülke açısından büyük bir kayıptır.
• Dış ülkelere giden vatandaşlarımızın yabancı kültürün etkisinde kaldığı için kendi kültürüne sahip çıkmaları güçleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir